OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

ANALIZY KAPITAŁOWE I MAJĄTKOWE

1. Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, w tym:

 • ogólna analiza majątku przedsiębiorstwa,
  • wielkości i dynamika zmian posiadanych zasobów majątkowych,
  • wnioski z badania struktury zasobów, badania możliwości optymalizacji,
  • badania efektywności wykorzystania majątku,
 • analiza majątku trwałego,
  • analiza majątku rzeczowego
   • środki trwałe,
   • środki trwałe w budowie,
   • badania w zakresie stopnia wykorzystania majątku rzeczowego,
   • badania i kalkulacje w zakresie przewidywanego okresu użytkowania
    (możliwości optymalizacji amortyzacji),
   • badania w zakresie możliwości generowania przyszłych przepływów pieniężnych
    (dotyczy przyszłych testów na utratę wartości majątku – MRS),
  • analiza majątku finansowego:
   • należności długoterminowe,
   • udziały i akcje,
  • analiza i badania majątku obrotowego,
   • analiza majątku rzeczowego:
    • zapasy (analizy wartości, struktury rodzajowej, rotacji, długości cyklu):
    • zapasy materiałów,
    • produkcja w toku,
    • wyroby gotowe,
    • towary,
    • pozostałe składniki zapasów,
   • analiza majątku finansowego:
    • należności krótkoterminowe (wartości, struktura wiekowa, badania spływu),
     • badania wpływu (i możliwości optymalizacji) poziomu należności na:
      • płynność finansową,
      • poprawę struktury majątku,
      • efektywność zarządzania majątkiem obrotowym,
     • badania w zakresie polityki kredytowej (kredytowanie odbiorców),
     • badania w zakresie ryzyka kredytowania odbiorców oraz rozmiarów utraconej sprzedaży (ryzyko należności nieściągalnych),
    • inwestycje krótkoterminowe,
    • środki pieniężne,
     • analizy i badania w zakresie:
      • optymalnego poziomu gotówki,
      • źródeł wzrostu środków pieniężnych, m. in.:
       • zysku netto,
       • amortyzacji,
       • zmniejszenia należności,
       • wzrostu zadłużenia,
      • optymalnego wykorzystania środków pieniężnych, m.in.:
       • zakupu skł. majątku trwałego (zwiększenie możliwości produkcyjnych),
       • wzrostu poziomu zapasów (zabezpieczenie sezonowości sprzedaży),
       • spłaty kredytów (optymalizacja kosztów obsługi długu),
       • spłaty zobowiązań (zabezpieczanie płynności finansowej),

2. Analiza sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa, w tym:

 • analiza wielkości i dynamiki zmian:
  • kapitałów własnych długoterminowych:
   • kapitałów podstawowych (akcyjnych / udziałowych),
   • pozostałych kapitałów, (zapasowych, rezerwowych),
  • kapitałów własnych krótkoterminowych:
   • zysków z przeznaczeniem na dywidendy
  • kapitałów obcych długoterminowych:
   • kredytów bankowych,
   • długoterminowych pożyczek,
   • analizy kapitału stałego,
  • kapitałów obcych krótkoterminowych:
   • kredytów bankowych obrotowych,
   • zobowiązań handlowych,
   • zobowiązań budżetowych i innych,
 • badania w zakresie możliwości zwiększenia kapitałów podstawowych (m.in. emisje akcji, oferta publiczna),
 • analiza ryzyka skali zadłużenia przedsiębiorstwa,
 • analiza kosztów pozyskania kapitału obcego,
 • badania w zakresie możliwości finansowania majątku (kredyty bankowe, leasing operacyjny lub finansowy, leasing zwrotny, inne),
 • badania struktury źródeł finansowania majątku w kierunku możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa produkcyjnego,
 • badania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa w kierunku zdolności do kontynuowania działalności,
 • analizy wskaźnikowe w okresach porównywalnych: badania oraz prezentacja wniosków,
 • badania zależności między strukturą majątku i źródeł finansowania w kierunku rozpoznania ryzyka dla przyszłej płynności finansowej,

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt