OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

BADANIA W ZAKRESIE POLITYKI CENOWEJ

KALKULACJE CEN i RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

1. Wycena kosztu materiałów bezpośrednich i pośrednich produktu (zgodnie ze specyfikacją materiałową, mapowanie procesu produkcji):

 • kalkulacja jednostkowego zużycia materiałów bezpośrednich na podstawie norm zużycia, dokumentacji technologicznej, dokumentacji systemowej, pomiarów technologicznych,
 • kalkulacja zużycia materiałów pośrednich w odniesieniu do 1 sztuki wyrobu,
 • kalkulacja materiałów pośrednich związanych z magazynowaniem, pakowaniem i wysyłką,

2. Badania w zakresie podziału kosztów – nośniki kosztów:

 • badanie i kalkulacja optymalnego podziału kosztu płac bezpośrednich z narzutami (m.in. zużycie normatywne, marszruty, nośniki kosztów)
 • badanie i kalkulacja optymalnego nośnika kosztów wydziałowych (m.in. ilość wyprodukowana, powierzchnia, ciężar – tonaż produkcji),

3. Kalkulacja pozostałych kosztów produkcji podstawowej oraz produkcji pomocniczej:

 • kalkulacja jednostkowych kosztów płac bezpośrednich z narzutami,
 • kalkulacja pozostałych jednostkowych kosztów bezpośrednich (w tym. kooperacji),
 • wycena strat na brakach,
 • kalkulacja narzutu kosztów wydziałowych (stałych i zmiennych) w podziale na MPK (miejsca powstawania kosztów),

4. Koszty ogólnozakładowe:

 • zestawienia miesięczne i roczne kosztów ogólnozakładowych w podziale na MPK (miejsca powstawania kosztów),
 • badanie optymalnego nośnika kosztów ogólnozakładowych, kalkulacja narzutów,
 • kalkulacja kosztu jednostkowego (sprawdzenie poprawności ekonomicznej podziału na przykładzie reprezentantów),

5. Koszty sprzedaży:

 • zestawienia miesięczne i roczne kosztów sprzedaży w podziale na MPK (miejsca powstawania kosztów),
 • badanie optymalnego nośnika kosztów sprzedaży, kalkulacja narzutów
 • kalkulacja kosztu jednostkowego (sprawdzenie poprawności ekonomicznej podziału na przykładzie reprezentantów),

6. Przygotowanie arkuszy: kalkulacja ceny i rentowności sprzedaży produktu, o nast. strukturze:

 • cena sprzedaży produktu
 • koszty bezpośrednie:
   • materiały bezpośrednie (zużycie ilościowe i wartościowe),
   • robocizna bezpośrednia z narzutami,
   • inne koszty bezpośrednie
  • marża po kosztach bezpośrednich,
  • rentowność po kosztach bezpośrednich,
 • koszty zakupu
 • koszty wydziałowe
 • wycena braków - współczynniki brakowości
 • podsumowanie TKW (technicznego kosztu wytworzenia),
  • marża po TKW,
  • rentowność po TKW,
 • koszty ogólnozakładowe,
 • podsumowanie ZKW (zakładowego kosztu wytworzenia),
  • marża po ZKW,
  • rentowność po ZKW,
 • koszty sprzedaży,
 • podsumowanie KWS (całkowitego kosztu własnego sprzedaży),
  • marża po całkowitym KWS
  • rentowność po całkowitym KWS,
 • cena sprzedaży na poziomie progu rentowności (cena pokrywająca wszystkie koszty),
 • analiza wrażliwości poziomu rentowności po KWS na zmiany ceny sprzedaży produktu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt