OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

RAPORTY ZARZĄDCZE DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. Analizy sprzedaży - wnioski, w tym:

 • wnioski z badania wielkości sprzedaży, struktury i dynamiki zmian, tendencji średnio i długookresowych, w podziale na:
  • przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług,
  • sprzedaż krajową oraz eksportową,
  • przychody wg grup produktowych,
  • przychody wg grup surowcowych,
  • przychody wg odbiorców,
  • przychody wg działów sprzedaży,
 • wnioski z badania struktury i dynamiki zmian marży i rentowności, tendencji średnio i długookresowych, w podziale na:
  • produkty, towary i materiały oraz usługi,
  • kierunki sprzedaży (kraj oraz eksport),
  • główne grupy produktowe,
  • grupy surowcowe,
  • marżę na sprzedaży wg odbiorców,
  • marżę na sprzedaży wg działów sprzedaży,
 • wnioski z badania dochodowość najważniejszych produktów (Pareto):
  • marża po TKW (technicznym koszcie wytworzenia) wybranych produktów (jednostkowa oraz ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • rentowność po TKW wybranych produktów (jednostkowa oraz ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • marża po kosztach sprzedaży i ogólnego zarządu wybranych produktów (jednostkowa oraz ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • rentowność po kosztach sprzedaży i ogólnego zarządu wybranych produktów (jednostkowa oraz ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • udział marży ze sprzedaży poszcz. produktów w marży ogółem (po TKW oraz po kosztach sprzedaży i ogólnego zarządu),
 • wnioski z analizy przychodów wg walut:
  • zestawienie wartości, struktury i dynamiki przychodów wg walut,
  • analiza wrażliwości przychodów ze sprzedaży na zmiany kursów walutowych,
  • wnioski z analizy
 • graficzna prezentacja sezonowości sprzedaży,

2. Analizy kosztów - wnioski, w tym:

 • wnioski z badania wartości, struktury i dynamiki kosztów:
  • w układzie kalkulacyjnym ogółem,
  • w układzie porównawczym ogółem,
 • wnioski z analizy kosztów w układzie porównawczym w podziale na MPK (miejsca powstawania kosztów):
  • prezentacja wartości miesięcznie i narastająco,
  • dynamika i struktura kosztów dla każdego MPK, udział kosztów MPK w kosztach ogółem (koszty wg rodzaju),
  • opis najważniejszych pozycji kosztowych (wg rodzaju) dla każdego MPK,
 • graficzna prezentacja zmienności poziomu najważniejszych kosztów wg rodzaju (miesięcznie w okresie 3 ostatnich lat krocząco),

3. Analizy wyników działalności - wnioski, w tym:

 • wnioski z analizy zysków i strat miesięcznych i narastająco:
  • marża i rentowność na poszcz. poziomach rachunku wyników,
  • dynamika zmian poszcz. pozycji rachunku wyników,
 • zestawienie wartości miesięcznych rachunku zysków i strat za ostatnie dwa lata krocząco,
 • zestawienie wartości narastających rachunku zysków i strat za ostatnie dwa lata,
 • zyski zanualizowane,
 • analiza czynników / zdarzeń ekonomicznych / finansowych wpływających na poziom zysków w okresie,
 • graficzna prezentacja zmienności poziomu wyników na poszcz. poziomach rachunku zysków i strat (wartości miesięczne za ostatnie trzy lata),
 • analiza zysków na 1 akcję w okresach porównywalnych (zyski w okresie, zanualizowane, rozwodnione - rozpoznanie czynników rozwadniających),
 • wnioski z analizy wyników,

4. Prezentacja wyników badania oraz wnioski z:

 • analizy kapitału pracującego,
 • analiz kapitałowych,
 • analiz majątkowych,
 • analizy zapasów,
 • analiz wskaźnikowych,
 • badania wydajności pracy miesięcznie i narastająco za okres ostatnich 3 lat (m.in. struktura zatrudnienia, dynamika zmian zatrudnienia, wydajność pracy pracowników bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych, dynamika zmian średniego wynagrodzenia w podziale na główne grupy pracownicze),
 • analizy przepływu środków pieniężnych,
 • analizy progu rentowności,
 • badania płynności finansowej,
 • analizy należności,
 • analizy zobowiązań,
 • badań wydajności produkcyjnych,

5. Syntetyczne zestawienie braków z opisem przyczyn,

6. Badania zmienności cen surowców strategicznych, zestawienia ex post, prognozy średniookresowe.

7. Graficzne podsumowanie wyników – zestawienie blokowe kalkulacyjnego rachunku wyników w podziale na głównych odbiorców, główne kierunki sprzedaży,

8. Ocena stopnia realizacji krótkookresowych strategii oraz odchyleń powstałych w trakcie realizacji długoterminowej strategii rozwoju.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt