OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

ANALIZY KOSZTÓW BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, BADANIA POZOSTAŁYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

1. Analizy kosztów działalności operacyjnej - wnioski, w tym:

 • analizy wartości, struktury i dynamiki zmian kosztów:
  • w układzie kalkulacyjnym ogółem,
  • w układzie porównawczym ogółem,
  • wnioski z analizy kosztów działalności operacyjnej ogółem,
 • analizy kosztów rodzajowych w podziale na MPK (miejsca powstawania kosztów):
  • prezentacja wartości miesięcznie i narastająco, dynamika zmian i struktura kosztów
   dla każdego MPK, udział kosztów MPK w kosztach ogółem (koszty wg rodzaju), w podziale na:
   • koszty bezpośrednie,
   • koszty zakupu,
   • koszty wydziałowe:
    • wydział produkcji podstawowej – MPK 1,
    • wydział produkcji podstawowej – MPK 2,
    • wydział produkcji podstawowej – MPK .......,
    • wydział produkcji pomocniczej – MPK 1,
    • wydział produkcji pomocniczej – MPK 2,
    • wydział produkcji pomocniczej – MPK ........,
   • koszty sprzedaży
    • dział sprzedaży – MPK 1,
    • dział sprzedaży – MPK 2,
    • dział sprzedaży – MPK ...............,
   • koszty ogólnego zarządu:
    • dział księgowości,
    • dział rachunkowości zarządczej,
    • dział .......,
   • opis najważniejszych pozycji kosztowych (wg rodzaju) dla każdego MPK,
   • wnioski z analizy kosztów rodzajowych wg MPK,
 • graficzna prezentacja zmienności poziomu najważniejszych kosztów wg rodzaju (miesięcznie w okresie 3 ostatnich lat krocząco),

2. Analiza pozostałych kosztów operacyjnych, w tym:

 • zestawienie miesięczne (analityczny podział wielkości wg rodzaju, struktura, dynamika zmian),
 • zestawienia narastająco (analityczny podział wielkości wg rodzaju, struktura, dynamika zmian),
 • opis zdarzeń ekonomicznych / finansowych wpływających na poziom wielkości poszcz. rodzajów kosztów z pozostałej działalności operacyjnej,
 • wnioski z analizy pozostałych kosztów operacyjnych,

3. Analiza kosztów finansowych, w tym:

 • zestawienia miesięczne (analityczny podział wielkości wg rodzaju, struktura, dynamika zmian),
 • zestawienia narastająco (analityczny podział wielkości wg rodzaju, struktura, dynamika zmian),
 • opis zdarzeń wpływających na poziom wielkości poszcz. rodzajów przychodów finansowych,
 • wnioski z analizy kosztów finansowych,

4. Okresowe oceny stopnia realizacji krótkookresowych strategii oraz odchyleń powstałych w trakcie realizacji strategii długookresowych w zakresie zarządzania kosztami.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt