OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

ANALIZY I BADANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Badanie w obszarze majątku obrotowego,

2. Analizy w zakresie wykorzystania majątku obrotowego,

3. Bieżące analizy na potrzeby zarządzania zapasami,

4. Analizy, monitorowanie i prognozowanie należności,

5. Badania finansowe w zakresie kredytowania odbiorców,

6. Badania w obszarze windykacji należności,

7. Bieżące badania na potrzeby zarządzania zobowiązaniami,

8. Bieżące analizy w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi,

9. Okresowe oceny poziomu i struktury należności i zobowiązań krótkoterminowych,

10. Krótkookresowe planowanie przepływu środków pieniężnych, badanie przyszłego zapotrzebowania na środki pieniężne (prognozy zapotrzebowania do 15, 30, 60 dni),

11. Badania w zakresie wykorzystania wolnych środków finansowych (m.in. strategie negocjacji handlowych, budowanie przewagi konkurencyjnej na bazie parametrów finansowych transakcji handlowych),

12. Analizy i kalkulacje w zakresie zabezpieczania przyszłych płatności dla podmiotów z niską płynnością finansową,

13. Wskaźnikowe analizy płynności finansowej – badania i wnioski,

14. Okresowe oceny stopnia realizacji krótkookresowych strategii oraz odchyleń powstałych w trakcie realizacji strategii długookresowych w zakresie zarządzania płynnością finansową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt