OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

ANALIZY PRZYCHODÓW Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1. Analizy przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług - wnioski, w tym:

 • analizy wielkości sprzedaży, struktury i dynamiki zmian, tendencji średnio i długookresowych,
  w podziale na:
  • przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług,
  • sprzedaż krajową oraz eksportową,
  • przychody wg grup produktowych,
  • przychody wg grup surowcowych,
  • przychody wg odbiorców,
  • przychody wg działów sprzedaży,
  • wnioski z analizy sprzedaży,
 • analizy struktury i dynamiki zmian marży i rentowności, tendencji średnio i długookresowych,
  w podziale na:
  • produkty, towary i materiały oraz usługi,
  • kierunki sprzedaży (kraj oraz eksport),
  • główne grupy produktowe,
  • grupy surowcowe,
  • marżę na sprzedaży wg odbiorców,
  • marżę na sprzedaży wg działów sprzedaży,
  • wnioski z analizy marży i rentowności,
 • analizy dochodowość najważniejszych produktów (Pareto):
  • marża po TKW (technicznym koszcie wytworzenia) wybranych produktów (jednostkowa oraz ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • rentowność po TKW wybranych produktów (jednostkowa oraz ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • marża po kosztach sprzedaży i ogólnego zarządu wybranych produktów (jednostkowa oraz ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • rentowność po kosztach sprzedaży i ogólnego zarządu wybranych produktów (jednostkowa oraz ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • udział marży ze sprzedaży poszcz. produktów w marży ogółem (po TKW oraz po kosztach sprzedaży i ogólnego zarządu),
  • wnioski z analizy dochodowości najważniejszych produktów,
 • analizy przychodów wg walut:
  • zestawienie wartości, struktury i dynamiki przychodów wg walut
  • analiza wrażliwości przychodów ze sprzedaży na zmiany kursów walutowych,
  • wnioski z analizy przychodów wg walut,

2. Analiza pozostałych przychodów operacyjnych, w tym:

 • zestawienie miesięczne (analityczny podział wielkości wg rodzaju, struktura, dynamika zmian),
 • zestawienia narastająco (analityczny podział wielkości wg rodzaju, struktura, dynamika zmian),
 • opis zdarzeń ekonomicznych / finansowych wpływających na poziom wielkości poszcz. rodzajów przychodów z pozostałej działalności operacyjnej,
 • wnioski z analizy pozostałych przychodów operacyjnych,

3. Analiza przychodów finansowych, w tym:

 • zestawienia miesięczne (analityczny podział wielkości wg rodzaju, struktura, dynamika zmian),
 • zestawienia narastająco (analityczny podział wielkości wg rodzaju, struktura, dynamika zmian),
 • opis zdarzeń wpływających na poziom wielkości poszcz. rodzajów przychodów finansowych,
 • wnioski z analizy przychodów finansowych,

4. Okresowe oceny stopnia realizacji krótkookresowych strategii oraz odchyleń powstałych w trakcie realizacji strategii długookresowych w zakresie zarządzania przychodami.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt