OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

BADANIE FINANSOWYCH ASPEKTÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

1. Badania efektywności inwestycji metodami podstawowymi – analiza, interpretacja, w tym:

 • stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych,
 • ARR (average rate of return) przeciętna stopa zwrotu,
 • okres zwrotu nakładów,

2. Badania efektywności inwestycji metodami złożonymi – analiza, interpretacja, w tym:

 • NPV (net presentvalue) wartość zaktualizowana netto,
 • NPVR (net presentvalue ratio) wskaźnik wartości zaktualizowanej netto,
 • IRR (internal rate of return) wewnętrzna stopa zwrotu
 • MIRR (modifiedinternalrate of return) zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu,
 • IP (profitabilityindex) indeks rentowności,
 • DPP (discountedpayback period) zdyskontowany okres zwrotu,

3. Projekcja sprawozdania finansowego po realizacji inwestycji, w tym:

 • rachunek wyników, projekcja kosztów finansowania
 • bilans, projekcja kapitału obrotowego (należności, zobowiązania, zapasy),
 • bilans i rachunek wyników w wariancie pesymistycznym, realistycznym oraz optymistycznym,
 • wielowariantowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

4. Rozpoznanie najsłabszych punktów projektu – analiza wrażliwości, próg rentowności oraz marginesy bezpieczeństwa (dla wybranych zmiennych),

5. Szacowanie nakładów inwestycyjnych oraz badanie możliwości finansowania inwestycji, struktura finansowania,

6. Analiza ryzyka finansowego związanego z realizacją inwestycji,

7. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa po realizacji inwestycji,

8. Opracowanie części finansowej biznes planu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt