OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

STRUKTURA BADAŃ

I. Współczesne badania, analizy finansowe na potrzeby bieżącego zarządzania (strategiczna rachunkowość zarządcza i controlling):

 • Planowanie finansowe, (opis)
 • Badania w zakresie polityki cenowej – kalkulacje cen i rentowności sprzedaży produktów, (opis)
 • Analizy przychodów z bieżącej działalności operacyjnej, (opis)
 • Analizy kosztów bieżącej działalności operacyjnej, badania pozostałych kosztów działalności (opis)
 • Analizy kapitałowe i majątkowe, (opis)
 • Badania wyniku finansowego, analizy wrażliwości,
 • Badania w zakresie rentowności - dochodowości, efektywności, (opis)
 • Analizy płynności finansowej, (opis)
 • Badania przepływu środków pieniężnych,
 • Badania wydajności pracy pracowników bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych,
 • Badania finansowych aspektów działalności inwestycyjnej, (opis)
 • Badania ryzyka działalności w płaszczyznach finansowych,
 • Analizy wskaźnikowe w najważniejszych płaszczyznach działalności przedsiębiorstw,
 • Rynkowe analizy porównawcze zestawiające wyniki badań ekonomicznych i finansowych przedsiębiorstwa oraz wskazanych firm konkurencyjnych,
 • Raporty zarządcze dla członków zarządu i rady nadzorczej przedstawiające kompleksowo wyniki przeprowadzonych analiz oraz wnioski z przeprowadzonych badań, (opis)
 • Okresowe oceny stopnia realizacji krótkookresowych strategii rozwoju oraz zdolności do realizacji strategii długookresowych,
 • Bieżące identyfikowanie zagrożeń osiągania długofalowych celów działalności

II. Badania i kalkulacje na potrzeby bieżącego zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw (zarządzanie finansami):

 • Badanie zapotrzebowania na majątek obrotowy,
 • Analizy w zakresie wykorzystania majątku obrotowego,
 • Bieżące analizy na potrzeby zarządzania zapasami,
 • Monitorowanie i prognozowanie należności,
 • Kontrola finansowa w zakresie kredytowania odbiorców,
 • Opracowania na potrzeby windykacji należności,
 • Bieżące badania na potrzeby zarządzania zobowiązaniami,
 • Bieżące analizy w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi,
 • Okresowe oceny poziomu i struktury należności i zobowiązań krótkoterminowych,
 • Krótkookresowe planowanie przepływu środków pieniężnych, badanie przyszłego zapotrzebowania na środki pieniężne (prognozy zapotrzebowania do 15, 30, 60 dni),
 • Strategie wykorzystania wolnych środków finansowych (m.in. strategie negocjacji handlowych, budowanie przewagi konkurencyjnej na bazie parametrów finansowych transakcji handlowych,
 • Strategie ubezpieczeń kredytów kupieckich,
 • Indywidualne rozwiązania w zakresie zabezpieczania przyszłych płatności dla podmiotów z niską płynnością finansową

III. Okresowe opracowania ekonomiczne i finansowe (strategiczna rachunkowość zarządcza i controlling):

 • Projektowanie i przygotowanie miesięcznych raportów z działalności na potrzeby bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem (dla zarządów i rad nadzorczych),
 • Kompleksowe opracowania zarządcze dla instytucji zewnętrznych (m.in. roczne i śródroczne sprawozdania zarządu / rady nadzorczej z działalności, informacje dodatkowe do giełdowych sprawozdań finansowych),
 • Projektowanie i opracowanie standardów postępowania – procedur w płaszczyznach związanych z przepływami pieniężnymi,
 • Opracowanie dokumentacji na potrzeby banków, instytucji finansujących (m.in. dokumentacja do wniosków o kredyt w rachunku bieżącym oraz inwestycyjny dla średnich i dużych przedsiębiorstw, dokumentacja na potrzeby leasingu),
 • Badania, kalkulacje oraz finansowa ocena projektów restrukturyzacyjnych,
 • Badania wartości firmy (testy na utratę wartości MSR 36 - dokumentacja),
 • Badania, kalkulacje oraz dokumentacja cen transakcyjnych (transferowych),
 • Opracowanie strategii zabezpieczeń oraz zarządzanie ryzykiem walutowym,
 • Kompleksowe opracowanie części finansowej Biznes planów na potrzeby wewnętrze i zewnętrzne

IV. Projektowanie rozwiązań dedykowanych w zakresie przepływów pieniężnych w przypadku nowych uruchomień, dywersyfikacji działalności.

V. Projektowanie i wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów i controllingu.

VI. Projektowanie i kierowanie procesem wdrożenia i realizacji założeń Balanced Scorecard (zintegrowanego systemu zarządzania – strategicznej karty wyników).

VII. Analizy finansowe i kalkulacje wspierające proces wdrażania rozwiązań biznesowych na poziomie operacyjnym takich jak VBM, MBO, Lean Management, PMI czy zarządzanie procesowe.

VIII. Wsparcie controllingowe w procesie zarządzania finansami (opis)

PONADTO:

IX. Udział w pracach (udział zaawansowany) nad publiczną ofertą akcji na GPW / NewConnect (IPO, kolejne emisje giełdowe) – analizy finansowe i kalkulacje dotyczące emisji, udział w pracach nad prospektami emisyjnymi, koordynacja prac związanych z publiczną ofertą.

X. Outsourcing w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych spółek giełdowych – raporty bieżące i okresowe do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych oraz Polskiej Agencji Prasowej (wymagane czynne zaangażowanie służb finansowo – księgowych spółki giełdowej).

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt