OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

BADANIA W ZAKRESIE RENTOWNOŚCI

1. Badania rentowności sprzedaży, w tym:

 • analizy struktury i dynamiki zmian marży i rentowności, tendencji średnio i długookresowych,
  w podziale na:
  • produkty, towary i materiały oraz usługi,
  • kierunki sprzedaży (kraj oraz eksport),
  • główne grupy produktowe,
  • grupy surowcowe,
  • marżę na sprzedaży wg odbiorców,
  • marżę na sprzedaży wg działów sprzedaży,
  • wnioski z analizy marży i rentowności,
 • analizy dochodowość najważniejszych produktów (Pareto):
  • marża po TKW (technicznym koszcie wytworzenia) wybranych produktów (jednostkowa oraz
   ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • rentowność po TKW wybranych produktów (jednostkowa oraz ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • marża po kosztach sprzedaży i ogólnego zarządu wybranych produktów (jednostkowa oraz ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • rentowność po kosztach sprzedaży i ogólnego zarządu wybranych produktów (jednostkowa oraz ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • udział marży ze sprzedaży poszcz. produktów w marży ogółem (po TKW oraz po kosztach sprzedaży i ogólnego zarządu),
  • wnioski z analizy dochodowości najważniejszych produktów,

2. Badania, analizy, kalkulacje w zakresie polityki ustalania cen sprzedaży,

3. Badania wpływu zmienności kosztów działalności (wg rodzaju w podziale na MPK) na wyniki działalności, prezentacja wyników i interpretacja,

4. Badania w zakresie wydajności pracy,

5. Badania w zakresie progu rentowności, prezentacja wyników i interpretacja,

6. Analiza wrażliwości wyników działalności na wybrane zmienne, w tym:

 • zmiany poziomu przychodów ze sprzedaży,
 • zmiany wysokości wybranych kosztów,
 • zmiany poziomu cen surowców strategicznych,
 • zmiany kursów walutowych,

7. Wskaźnikowe analizy rentowności w wybranym przedziale czasowym – prezentacja wyników i interpretacja,

8. Badania rentowności majątku (rentowność ekonomiczna),

9. Badania rentowności kapitałów (rentowność finansowa),

10. Okresowe oceny stopnia realizacji krótkookresowych strategii oraz zdolności do realizacji strategii długookresowych w zakresie osiąganych marż,

11. Bieżące identyfikowanie zagrożeń związanych z osiąganiem zaplanowanego wyniku finansowego.

12. Badania wskaźników rentowności rynku kapitałowego, analiza porównawcza w czasie, analiza porównawcza wskaźników branżowych – interpretacja, w tym:

 • EPS (earnings per share) wskaźnik zyskowności jednej akcji,
 • DPS (dividends per share) wskaźnik dywidendy jednostkowej,
 • DPR (dividendpay-aut ratio) wskaźnik stopy wypłat dywidendy,
 • PER (priceearnings ratio) wskaźnik ceny rynkowej akcji,
 • DYR (dividend-yield ratio) wskaźnik stopy dywidendy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt