OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

O NAS

Dekker Word Sp. z o.o. specjalizuje się w badaniach finansowej efektywności bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych oraz w badaniach ekonomicznych będących częścią procesu osiągania wyznaczonych celów długookresowych.

Istotą prowadzonych badań jest rozpoznanie czynników ekonomicznych mających wpływ na realizację długookresowej polityki rozwoju. Prowadzone badania, pomimo tego, że po części oparte są na danych historycznych i odzwierciedlają krótkookresowe efekty decyzji, które już zapadły, stanowią ważną podstawę do rozpoznania bieżącej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Od trafnej oceny bieżącej sytuacji finansowej oraz właściwego rozpoznania czynników mających wpływ na realizację przyjętej długookresowej strategii rozwoju zależy przyszły sukces firmy.

W trakcie współpracy z partnerami biznesowymi nasza spółka prowadzi badania służące zabezpieczeniu przyszłości i budowaniu wartości firmy – wskazując jednocześnie swoim partnerom słabe strony polityki maksymalizacji zysku w krótkim okresie. Spółka rekomenduje inwestycje w przyszłość – m.in. rozwój oferty produktowej, zabezpieczanie i wzmacnianie kanałów dystrybucji, podnoszenie jakości produktów i doskonalenie organizacji - ale przede wszystkim inwestycje w wartości niematerialne, takie jak umiejętność budowania trwałych relacji z klientami, wysoką efektywność procesów wewnętrznych – operacyjnych oraz inwestycje w pracowników firmy. Umiejętność budowania trwałych relacji wewnętrznych z wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników jest obecnie istotnym czynnikiem w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Prowadzone przez naszą spółkę analizy i kalkulacje finansowe stanowią również istotne wsparcie dla przedsiębiorstw, które w codziennej pracy wykorzystują kompleksowe narządzie zarządzania, jakim bez wątpienia jest zintegrowany system zarządzania - Balanced Scorecard.

Prowadzone badania z zakresu strategicznej rachunkowości zarządczej i controllingu nakierowane są z jednej strony na dostarczanie informacji ekonomiczno finansowych dla zarządów i kadry zarządzającej niezbędnych w procesie podejmowania decyzji krótkookresowych a z drugiej strony dostarczają niezbędnych informacji do efektywnego zarządzania wartościami niematerialnymi, takimi jak: wartość portfela kontrahentów, wartość marki czy kapitał intelektualny, które decydują obecnie o sile i przewadze konkurencyjnej firmy na rynku a co najważniejsze zdolności do realizacji przyjętej strategii rozwoju oraz osiągania długotrwałych celów działalności.

Dekker Word Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego:

  • zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396411
  • posiada numer identyfikacyjny REGON 341183019
  • jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 875-155-35-02

Dekker Word Sp. z o.o. działa na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego oraz obowiązujących aktów prawnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt