OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

PRODUKT

Naszym produktem jest współczesny system badania i oceny działalności przedsiębiorstwa w płaszczyźnie ekonomicznej i finansowej, będący:

  • ważnym źródłem informacji zarządczych, niezbędnych do osiągania wyznaczonych celów działalności (krótko- i długookresowych),
  • ważnym elementem procesu formułowania i implementacji strategii przedsiębiorstwa,
  • ważnym źródłem informacji dostosowanej do realizowanej przez przedsiębiorstwo polityki rozwoju, informacji umożliwiającej pomiar stopnia realizacji strategii krótko- i długookresowej,
  • podstawą do przeprowadzania bieżących badań ekonomicznych oraz analiz i kalkulacji finansowych definiujących bieżącą sytuację przedsiębiorstwa oraz dochodowość jego produktów

W naszych badaniach wykorzystujemy wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu tradycyjnej rachunkowości finansowej i zarządczej jak również strategicznej rachunkowości zarządczej i controllingu. Nasz produkt definiujemy w następujący sposób:

  • tradycyjny system badania finansowych i ekonomicznych aspektów działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego w perspektywie krótkoterminowej, zawierający okresową ocenę stopnia realizacji przyjętej strategii rozwoju,
  • współczesny, kompleksowy system badania finansowych i ekonomicznych aspektów działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego - w szczególności badania efektywności (dochodowości, rentowności) w perspektywie długoterminowej, stanowiący istotne wsparcie procesu decyzyjnego na drodze do osiągania wyznaczonych celów działalności

Efektem naszej pracy są precyzyjne informacje zarządcze płynące z badań / prac przedstawionych na stronie 6 i 7 - prezentowane m.in. w formie:

  • comiesięcznych, wielowymiarowych raportów zarządczych,
  • katalogu dochodowości produktów przedstawiającego aktualne ceny sprzedaży (wg obowiązujących cenników), koszty wytwarzania, prezentację rentowności na poszczególnych poziomach oraz marżę po całkowitych kosztach własnych sprzedaży,
  • pisemnych interpretacji, wniosków oraz rekomendacji,
  • okresowych opracowań, publikacji ekonomiczno - finansowych

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt