OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

PLANOWANIE I FINANSOWANIE

1. Badania i projekcje krótkookresowego wyniku finansowego, w tym:

 • controllingowy opis krótkookresowych celów działalności,
 • controllingowy opis założeń do planów finansowych,
 • wielowymiarowe planowanie przychodów ze sprzedaży,
 • wielowariantowe planowanie kosztów działalności operacyjnej,
 • analizy progu rentowności,
 • projekcje wyniku finansowego na podstawie progu rentowności,
 • projekcje wielowariantowe progu rentowności (zmiany struktury sprzedaży, zmiany struktury kosztów),
 • projekcje wyniku finansowego na podstawie planów sprzedaży, planów kosztów (rachunek porównawczy i kalkulacyjny),
 • analizy wrażliwości

2. Badania i kalkulacje w zakresie zapotrzebowania na kapitał pracujący, w tym:

 • badania optymalnego poziomu aktywów bieżących niezbędnych do realizacji planu finansowego (środki pieniężne w kasie i na rachunkach, surowce w ujęciu analitycznym, produkcja w toku oraz wyroby gotowe),
 • analizy w zakresie ryzyka utraty płynności finansowej,
 • plany finansowania aktywów bieżących na poziomie niezbędnym do realizacji planu finansowego,
 • strategie zarządzania zapasami,
 • badanie możliwości i opracowanie strategii zarządzania przyszłymi należnościami i zobowiązaniami krótkoterminowymi,
 • kalkulacje poziomu środków pieniężnych na koniec okresu oraz oceny planowanych strategii zarządzania kapitałem pracującym,

3. Przygotowanie wielowariantowego budżetu kosztów, w tym:

 • budżetowanie kosztów bezpośrednich produkcji podstawowej i pomocniczej,
 • budżetowanie kosztów wydziałowych produkcji podstawowej i pomocniczej (stałych i zmiennych),
 • planowanie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu,
 • badania kosztu jednostkowego produktu,
 • analityczne i syntetyczne plany kosztów rodzajowych w podziale na MPK (miejsca powstawania kosztów),
 • przygotowanie syntetycznych planów kosztowych w ujęciu kalkulacyjnym na podstawie zdefiniowanych wariantów

4. Kontrola wykonania budżetu kosztów, w tym:

 • bieżące przeliczanie budżetów wyjściowych (głównych) na budżety elastyczne (przewidywane wykonania),
 • arkusze kalkulacyjne z zestawieniami wartości planowanych i wykonanych – badanie wielkości odchyleń,
 • konferencje budżetowe z osobami odpowiedzialnymi za realizacje budżetów kończące się wnioskami dotyczącymi odchyleń,
 • raporty zarządcze z wykonania budżetów kosztów bezpośrednich i wydziałowych produkcji podstawowej i pomocniczej (stałych i zmiennych),
 • prezentacja wniosków płynących,
 • zestawienia kosztów związanych z niewykorzystanym majątkiem produkcyjnym,
 • raporty zarządcze z wykonania sprawozdań finansowych

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt