OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Zarządzanie przedsiębiorstwem w obecnej sytuacji gospodarczej jest złożonym procesem podejmowania decyzji. Część z nich dotyczy bieżącej działalności operacyjnej a część ma charakter strategiczny i dotyczy przyszłości. Podjęcie każdej decyzji w okresie dynamicznych zmian zewnętrznych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw związane jest z ryzykiem. Aby minimalizować ryzyko związane z procesem decyzyjnym należy rozwijać system szybkiego dostępu do wysokiej jakości wewnętrznych informacji ekonomiczno – finansowych.

Przedstawiamy Państwu zakres prowadzonych przez nas badań, których wynikiem są bieżące, wewnętrzne informacje zarządcze o charakterze ekonomiczno – finansowym (kalkulacje, analizy, interpretacje, wnioski, rekomendacje oraz opracowania) – informacje niezbędne w obecnej sytuacji gospodarczej do zarządzania dochodowością produktu, zarządzania płynnością finansową, zarządzania finansami.

Specjalizujemy się w finansach, controllingu i strategicznej rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw produkcyjnych.

W okresie istotnych zmian gospodarczych wpływających na poziom dochodowości i dynamikę sprzedaży w różnych gałęziach przemysłu dużą uwagę zwracamy na proces ciągłego monitorowania i zarządzania rentownością produktu (proces ciągłego mapowania produkcji i kalkulacji kosztów jednostkowych). Prowadzimy kompleksowe badania marży produktu, których wynikiem jest zawsze aktualny system prezentacji rentowności produktów znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa. Aktualna prezentacja dochodowości produktów jest obecnie kluczową informacją zarządczą.

Przedstawiamy ofertę współpracy dotyczącą outsourcingu prac realizowanych przez działy pionu finansowego przedsiębiorstw produkcyjnych, tj. działy finansowe, działy rozliczeń, działy controllingu i działy strategicznej rachunkowości zarządczej oraz finansowej kontroli wewnętrznej.

Zachęcamy również do zwiększenia zakresu wykonywania specjalistycznych badań efektywności i dochodowości w obszarze produkcji oraz w pozostałych obszarach działalności operacyjnej przedsiębiorstwa - poprzez włączenie usług realizowanych przez naszą spółkę do b ieżących prac wykonywanych przez piony finansowo – księgowe w przedsiębiorstwach, którymi Państwo zarządzacie.

Nasza oferta współpracy kierowana jest głównie do:

  • Przedsiębiorstw produkcyjnych, które nie mają w swoich strukturach organizacyjnych działów rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansowej kontroli wewnętrznej a rozważają możliwość wprowadzenia do codziennej praktyki badań i kalkulacji niezbędnych w procesie zarządzania a przedstawionych na stronie 6 i 7 oferty współpracy
  • Przedsiębiorstw produkcyjnych, które mają w swoich strukturach działy rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansowej kontroli wewnętrznej a chciałyby zwiększyć lub zmienić zakres badań i kalkulacji w zakresie rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansowej kontroli wewnętrznej i prowadzić je w codziennej działalności w zakresie nie mniejszym niż przedstawiony na stronie 6 i 7 oferty współpracy
  • Przedsiębiorstw produkcyjnych planujących finansowanie rozwoju przez publiczną ofertę akcji (Giełda Papierów Wartościowych, NewConnect) – IPO, kolejne emisje giełdowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt