OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

WSPARCIE CONTROLLINGOWE W PROCESIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI

1. Wsparcie w procesie zarządzania płynnością finansową, w tym:

 • badania, analiza i wsparcie w zarządzaniu,
  • kapitałem obrotowym,
  • zapasami,
  • należnościami,
  • środkami pieniężnymi,
  • zobowiązaniami krótkoterminowymi,

2. Wsparcie w procesie zarządzania wynikiem finansowym, w tym:

 • rentowność produktów,
 • badania w zakresie jakości przychodów ze sprzedaży,
 • aktywny udział w polityce ustalania cen,
 • udział w krótkookresowym budżetowaniu przychodów i marży ze sprzedaży,
 • wsparcie w zarządzaniu kosztami (w tym: optymalizacja kosztów wydziałowych i ogólnego zarządu),
 • badanie rentowności sprzedaży wg odbiorców,
 • kalkulacje i dokumentacja cen transferowych,
 • nadzorowanie odchyleń od cen ewidencyjnych,

3. Wsparcie w procesie zarządzania źródłami finansowania, w tym:

 • bieżące badanie struktury pasywów, analiza zadłużenia,
 • pozyskiwanie środków finansowych – finansowanie obce (kredyty bieżące i inwestycyjne),
 • leasing,
 • kierowanie pracami nad pozyskiwaniem środków finansowych na publicznym rynku kapitałowym,
 • pozyskiwanie środków UE,

4. Wsparcie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, w tym:

 • udział w procesie planowania inwestycji,
 • finansowa ocena efektywności projektów inwestycyjnych,
 • finansowa kontrola realizacji inwestycji,
 • rozliczanie wykonanych inwestycji,

5. Udział w procesie zarządzania ryzykiem, w tym:

 • badanie ryzyka walutowego,
 • badanie ryzyka stóp procentowych,
 • optymalizacja ryzyka kredytowego,
 • hedging naturalny,

6. Wsparcie w zarządzaniu przepływem informacji finansowych, w tym:

 • prace w zakresie rachunkowości zarządczej – tradycyjnej oraz strategicznej,
 • controlling,
 • finansowa kontrola wewnętrzna,
 • zarządzanie informacją finansową do odbiorców zewnętrznych (realizacja obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, MSR i innych norm prawnych),

7. Controlling w zarządzaniu wartością firmy, w tym:

 • udział w pracach związanych z wyceną wartości firmy na potrzeby zewnętrzne,
 • testy na utratę wartości firmy (MSR),
 • okresowe wyceny wartości przedsiębiorstwa na potrzeby wewnętrzne metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych),
 • Balanced Scorecard (zarządzanie wartością na podstawie zrównoważonej karty wyników)

8. Okresowe oceny stopnia realizacji krótkookresowych strategii oraz odchyleń powstałych w trakcie realizacji strategii długookresowych w zakresie zarządzania finansami.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt