OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

RENTOWNOŚĆ PRODUKTU WYZNACZNIKIEM DOCHODOWOŚCI BIZNESU

1. Wycena kosztu materiałów bezpośrednich i pośrednich produktu (zgodnie ze specyfikacją materiałową,
mapowanie procesu produkcji):

 • kalkulacja jednostkowego zużycia materiałów bezpośrednich na podstawie norm zużycia,
  dokumentacji technologicznej, dokumentacji systemowej, pomiarów technologicznych,
 • kalkulacja zużycia materiałów pośrednich w odniesieniu do 1 sztuki wyrobu,
 • kalkulacja materiałów pośrednich związanych z magazynowaniem, pakowaniem i wysyłką,

2. Badania w zakresie podziału kosztów – nośniki kosztów:

 • badanie i kalkulacja optymalnego podziału kosztu płac bezpośrednich z narzutami
  (m.in. zużycie normatywne,marszruty, nośniki kosztów)
 • badanie i kalkulacja optymalnego nośnika kosztów wydziałowych
  (m.in. ilość wyprodukowana, powierzchnia, ciężar – tonaż produkcji),

3. Kalkulacja pozostałych kosztów produkcji podstawowej oraz produkcji pomocniczej:

 • kalkulacja jednostkowych kosztów płac bezpośrednich z narzutami,
 • kalkulacja pozostałych jednostkowych kosztów bezpośrednich (w tym. kooperacji),
 • wycena strat na brakach,
 • kalkulacja narzutu kosztów wydziałowych (stałych i zmiennych) w podziale na MPK (miejsca powstawania kosztów),

4. Koszty ogólnozakładowe:

 • zestawienia miesięczne i roczne kosztów ogólnozakładowych w podziale na MPK (miejsca powstawania kosztów),
 • badanie optymalnego nośnika kosztów ogólnozakładowych, kalkulacja narzutów,
 • kalkulacja kosztu jednostkowego (sprawdzenie poprawności ekonomicznej podziału na przykładzie reprezentantów),

5. Koszty sprzedaży:

 • zestawienia miesięczne i roczne kosztów sprzedaży w podziale na MPK (miejsca powstawania kosztów),
 • badanie optymalnego nośnika kosztów sprzedaży, kalkulacja narzutów
 • kalkulacja kosztu jednostkowego (sprawdzenie poprawności ekonomicznej podziału na przykładzie reprezentantów),

6. Przygotowanie arkuszy: kalkulacja ceny i rentowności sprzedaży produktu, o nast. strukturze:

 • cena sprzedaży produktu
 • koszty bezpośrednie:
   • materiały bezpośrednie (zużycie ilościowe i wartościowe),
   • robocizna bezpośrednia z narzutami,
   • inne koszty bezpośrednie
  • marża po kosztach bezpośrednich,
  • rentowność po kosztach bezpośrednich,
 • koszty zakupu
 • koszty wydziałowe
 • wycena braków - współczynniki brakowości
 • podsumowanie TKW (technicznego kosztu wytworzenia),
  • marża po TKW,
  • rentowność po TKW,
 • koszty ogólnozakładowe,
 • podsumowanie ZKW (zakładowego kosztu wytworzenia),
  • marża po ZKW,
  • rentowność po ZKW,
 • koszty sprzedaży,
 • podsumowanie KWS (całkowitego kosztu własnego sprzedaży),
  • marża po całkowitym KWS
  • rentowność po całkowitym KWS,
 • cena sprzedaży na poziomie progu rentowności (cena pokrywająca wszystkie koszty),
 • analiza wrażliwości poziomu rentowności po KWS na zmiany ceny sprzedaży produktu.

Badania w zakresie rentowności

1. Badania rentowności sprzedaży, w tym:

 • analizy struktury i dynamiki zmian marży i rentowności, tendencji średnio i długookresowych, w podziale na:
  • produkty, towary i materiały oraz usługi,
  • kierunki sprzedaży (kraj oraz eksport),
  • główne grupy produktowe,
  • grupy surowcowe,
  • marżę na sprzedaży wg odbiorców,
  • marżę na sprzedaży wg działów sprzedaży,
  • wnioski z analizy marży i rentowności,
 • analizy dochodowość najważniejszych produktów (Pareto):
  • marża po TKW (technicznym koszcie wytworzenia) wybranych produktów (jednostkowa oraz ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • rentowność po TKW wybranych produktów (jednostkowa oraz ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • marża po kosztach sprzedaży i ogólnego zarządu wybranych produktów (jednostkowa oraz ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • rentowność po kosztach sprzedaży i ogólnego zarządu wybranych produktów (jednostkowa oraz ogółem w okresie) posortowana malejąco,
  • udział marży ze sprzedaży poszcz. produktów w marży ogółem (po TKW oraz po kosztach sprzedaży i ogólnego zarządu),
  • wnioski z analizy dochodowości najważniejszych produktów,

2. Badania, analizy, kalkulacje w zakresie polityki ustalania cen sprzedaży,

3. Badania wpływu zmienności kosztów działalności (wg rodzaju w podziale na MPK) na wyniki działalności, prezentacja wyników i interpretacja,

4. Badania w zakresie wydajności pracy,

5. Badania w zakresie progu rentowności, prezentacja wyników i interpretacja,

6. Analiza wrażliwości wyników działalności na wybrane zmienne, w tym:

 • zmiany poziomu przychodów ze sprzedaży,
 • zmiany wysokości wybranych kosztów,
 • zmiany poziomu cen surowców strategicznych,
 • zmiany kursów walutowych,

7. Wskaźnikowe analizy rentowności w wybranym przedziale czasowym – prezentacja wyników i interpretacja,

8. Badania rentowności majątku (rentowność ekonomiczna),

9. Badania rentowności kapitałów (rentowność finansowa),

10. Okresowe oceny stopnia realizacji krótkookresowych strategii oraz zdolności do realizacji strategii długookresowych w zakresie osiąganych marż,

11. Bieżące identyfikowanie zagrożeń związanych z osiąganiem zaplanowanego wyniku finansowego.

12. Badania wskaźników rentowności rynku kapitałowego, analiza porównawcza w czasie, analiza porównawcza wskaźników branżowych – interpretacja, w tym:

 • EPS (earnings per share) wskaźnik zyskowności jednej akcji,
 • DPS (dividends per share) wskaźnik dywidendy jednostkowej,
 • DPR (dividendpay-aut ratio) wskaźnik stopy wypłat dywidendy,
 • PER (priceearnings ratio) wskaźnik ceny rynkowej akcji,
 • DYR (dividend-yield ratio) wskaźnik stopy dywidendy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt